Rechtsbijstandverzekering bedrijven

     
 

De “Rechtsbijstandverzekering bedrijven” vergelijken op prijs en kwaliteit

 
 

Onze aantrekkelijke “rechtsbijstandverzekering bedrijven” beschermt uw bedrijf  tegen juridische consequenties. Uw onderneming doet dagelijks transacties waarbij allerlei risico's horen. Van het aanschaffen van meubilair tot het aannemen van personeel. Ook kunt u zakelijke partijen of prive personen tegenkomen die u niet wilt betalen omdat men niet levert zoals dat is afgesproken. Op dat moment zou u misschien juridische actie willen of moeten ondernemen. De “rechtsbijstandverzekering bedrijven” die Verzekering05.nl  in samenwerking met bv. ARAG aanbiedt, kan dan helpen.  Vraag nu een offerte aan voor uw rechtsbijstandverzekering bedrijven.

 
     
 

Verzekeringscheck voor ZZP'ers

 
 

Veel ondernemers worstelen met allerlei praktische en juridische vraagstukken die veel tijd en geld kosten. Een snel groeiende beroepsgroep die hiermee te maken heeft zijn Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Beterverzekeren.nl biedt deze groep nu de ideale oplossing om hen te ondersteunen in conflictsituaties: een rechtsbijstandverzekering speciaal voor ZZP’ers. De rechtsbijstandverzekering voor ZZP, die www.verzekering05.nl in samenwerking met ARAG aanbiedt, is zeer voordelig.

 
   

De dekking

De dekking van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering komt in grote lijnen overeen met die van de gewone gezinsrechtsbijstandverzekering.
De dekking kan bestaan uit:

 • een juridisch advies;
 • een belangenbehartiging;
 • een kostenvergoeding.

De verzekerde rubrieken waarbinnen de belangenbehartiging plaatsvindt, zijn in het algemeen:

 • verhaalsrechtsbijstand;
 • strafrechtsbijstand;
 • arbeidsrechtelijke rechtsbijstand;
 • contractsrechtsbijstand;
 • rechtsbijstand op het terrein van de sociale wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheid;
 • adviesrecht op vele andere deelgebieden.

De belangenbehartiging kan betrekking hebben op:

 • het geldend maken van vorderingen;
 • het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen en arbitrale uitspraken.

De kosten van rechtsbijstand kunnen bestaan uit de interne kosten (kosten van de in loondienst verbonden deskundigen) en de externe kosten. De externe kosten kunnen betrekking hebben op:

 • de honoraria en verschotten van de externe deskundigen;
 • de kosten van getuigen;
 • de proceskosten;
 • de reis- en verblijfskosten, op voorwaarde dat de rechtsbijstandverzekeraar hiermee akkoord is gegaan;
 • de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Bovenstaande kosten worden door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed. Het kan gebeuren dat de wederpartij een onrechtmatige daad pleegt en niet over de financiële middelen beschikt om de vordering van de verzekerde te voldoen. In dat geval vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar tot een bepaald maximum deze uitstaande vordering op de aansprakelijke derde. Dit maximum staat in de polisvoorwaarden vermeld. We noemen dit de onvermogendekking.

Afkoopregeling
Soms zijn de kosten van rechtsbijstand zo hoog, dat deze niet opwegen tegen het belang van het verzekerd zijn. In verband hiermee hebben veel verzekeraars de zogenaamde afkoopregeling opgenomen. Deze regeling biedt de verzekeraar de mogelijkheid de zaak met de verzekerde af te doen door een vergoeding ter grootte van het belang van de zaak te betalen. Hiermee voorkomt de verzekeraar dat hij een dure juridische procedure moet opstarten, terwijl het belang slechts gering is.

Geschillenregeling
De geschillenregeling, zoals opgenomen in de polisvoorwaarden, komt voort uit Europese richtlijnen. Het behoort tot de mogelijkheden dat de verzekeringnemer en de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschillen over de haalbaarheid van een juridisch geschil. De verzekeringnemer kan dan een beroep doen op de geschillenregeling. Op basis van deze geschillenregeling kan de verzekerde op kosten van de verzekeraar een jurist raadplegen. Is de jurist het met het ingenomen standpunt van de verzekerde eens, dan behandelt de jurist de zaak op kosten van de verzekeraar. Is de jurist, net als de verzekeraar, van mening dat de kans op succes bij behandeling van de zaak niet aanwezig is, en de verzekerde wil de zaak toch doorzetten, dan bestaan er twee mogelijke resultaten:

 • de verzekerde verliest de zaak: de verzekeraar vergoedt niets;
 • de verzekerde wint de zaak geheel of gedeeltelijk: de verzekeraar betaalt alle kosten.

Algemene uitsluitingen

Om u een globaal idee te geven van de uitsluitingen die u kunt tegenkomen in een willekeurige rechtsbijstandverzekering, volgt hieronder een opsomming.

Aan de rechtsbijstandverzekering kunnen geen rechten worden ontleend bij juridische problemen/geschillen die voortvloeien uit of verband houden met:

 • verweer tegen vorderingen op grond van een onrechtmatige daad;
 • financieel onvermogen, schuldsanering, surseance van betaling of (aanvrage van) faillissement van verzekerde;
 • borgtocht, het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, subrogatie of schuldvernieuwing;\
 • subsidies of in het algemeen geldelijke overheidsbijdragen en fiscale aangelegenheden, waaronder mede begrepen erfbelasting, heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en heffingvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest- en melkquota), alsmede de kosten verbonden aan de inschakeling van fiscaal deskundigen;
 • vermogensbeheer, waaronder mede begrepen eigendom, bezit, beheer, aankoop en verkoop met betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obligaties, pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel en dergelijke;
 • industriële of intellectuele eigendom zoals octrooi-, merken-, kwekers-, auteurs- of portretrecht en domeinnaam, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam;
 • het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen;
 • het voeren van een formele procedure zonder tegenspraak;
 • een arbeidsrechtelijk, een erfrechtelijk of familierechtelijk geschil waarin mede in het geding is dat verzekerde enige financiële deelneming in het verzekerde bedrijf/beroep heeft of heeft gehad;
 • incasso van vorderingen uit overeenkomst als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer van de schuldenaar ten grondslag ligt;
 • juridische problemen/geschillen tussen (ex-)maten, (ex-)firmanten, (ex-)vennoten onderling en verder tussen al diegenen die buiten arbeidsovereenkomst in het bedrijf/de beroepsuitoefening van verzekeringnemer (samen)werken.

Veelal is het overigens wel mogelijk een dekking voor fiscale zaken te krijgen. Het is echter niet standaard gedekt.

Geen rechten aan de verzekering kunnen worden ontleend:

 • als in een strafzaak nog niet tot dagvaarding is overgegaan, of door betaling van een geldsom strafvervolging kon/kan worden voorkomen. Dekking over de periode van vóór de dagvaarding wordt ook niet achteraf verleend;
bij een juridisch geschil over de rechtsbijstandverzekering 
  
De Rechtsbijstandverzekering bedrijven van verzekering05.nl

De “rechtsbijstandverzekering bedrijven” nóg goedkoper

Verzekering05.nl biedt naast de “rechtsbijstandverzekering bedrijven” andere verzekeringen aan zakelijke gebruikers.

Door het vergelijken van premies via onze prijsvergelijk modules, willen wij u een verzekering aanbieden met een concurrerende premie.

Veel van onze cliënten kiezen voor een complete verzekeringspolis waardoor men profiteert van korting.

Onze “rechtsbijstandverzekering bedrijven”wordt nóg goedkoper als u de verzekering onderbrengt in een verzekeringspakket!

Onafhankelijk vergelijken op prijs en kwaliteit Bij verzekering05.nl kunt u een offerte makekn en vrijblijvend een premievergelijking maken.

Ons kantoor maakt een onafhankelijke voorselectie van maatschappijen.

Bij de voorselectie van de “rechtsbijstandverzekering bedrijven” is niet alleen de laagste premie belangrijk. Ook letten we op uitgebreide polisvoorwaarden, een uitstekende dekking en een beperkt eigen risico.

Wij willen ú in de eerste plaats een goed advies geven. Daarom bieden we een selectie van de beste maatschappijen. U kunt zelf online een offerte aanvragen voor uw “rechtsbijstandverzekering bedrijven”.

 

Bijzondere algemene verzekerings informatie.​Zorg goed voor je werknemers

 

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

 

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

 • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
 • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade